Birds - Donovan Klein

Giant Kingfisher (Megaceryle maxima)_001